Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 21

Nödlögn …En lögn som var för att skydda sig mot Saul. Kanske skulle det kunna rättfärdiggöra lögnen. Vilket man försökt göra under åren. Men faktum är att 85 präster fick sätta livet till på grund av hans lögn. En till synes betydelselös lögn ledde till en tragedi. Visar på att lögn är lögn. Att vi försöker dela in dom i mer eller indre farliga lögner gör det inte bättre. 

Ryktet … ryktet om David hade kommit ifatt honom. David var känd för sin framgångar.

Galen … David hade en märklig taktik för att klara livhanken. Intressant att spela galen. På den tiden var det brukligt att man inte ville röra eller skada en person som var psykiskt labil. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 20

Davids oro … David tog Sauls hot på allvar. ”Det är inte mer än ett steg mellan mig och döden”. Att leva under det hotet måste vara grymt. Tillika när han inte kunde förstå varför. 

Kodspråk … Jonathan och David kommer överens om ett kodspråk. Jonathan ville göra allt för att skydda David mot sin pappa Saul. Återigen ser vi också hur man ”utbeder” sig tecken för att förstå läget. 

Skilda vägar … Man kan gå skilda vägar av många skäl. David och Jonathans vänskap gjorde det extra tungt att gå skilda vägar. Måste vara extra tungt för Jonathan eftersom det var hans pappa som var orsaken. 

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 19

Mordplaner … Tänk att Saul kunde sjunka så lågt att han planerade att döda David. Vid som var Guds smorde. 

Flykt … David får hjälp till att fly. Det blir inte första gången som David flyr för Saul. 

Saul profeterade … Intressant. Gd använde den Saul som hatade och var full av mordlust till att profetera. Gud tog helt enkelt kommande över Saul. Guds ande tog kontroll över Saul så att han inte kunde göra David något illa. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 18

Dit David drog ut … hade han framgång. I egen kraft? Knappast. Gud var med.

Sauls avund … Om Saul sjöng man att han hade slagit sina tusen. Om David sjöng man att han hade slagit sina tiotusen. Det väckte avund hos Saul. Han kunde inte glädjas åt Davids framgångar. Som egentligen och Saul fick dra nytta av. Betänk hur viktigt det är att vi kan glädjas med andras framgångar. 

Onda ande från Gud? … Det kan ha varit en depression .  Detkan vara att Guds ande hade lämnat honom och gav utrymme för en ond ande att ta sig in i hans liv. Eller så sändes en ängel från Gud till Saul för att plåga honom för att få honom på bättre tankar. Hur det än är med detta så blir det allt tydligare att Saul ville döda David. 

Rädd för David … I det tillståndet Saul var i blev han rädd för David. Varför? För Gud var med David och hade lämnat honom. När David fick framgång skapade det rädsla. Borde skapat tacksamhet istället. Men hans position var ju hotad. Tänk att portioner kan styra oss så starkt.

Fiende för alltid … Sauls hjärta måste ha förmörkats totalt. Nu drog liksom gardinen ner för honom. Från den dagen blev David hans fiende för alltid. Tänk att leva med det hatet. Vad gör sådant hat med oss?

Har du några tankar om detta avsnitt?

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 17

Goliat … Vad eller vem är din ”Goliat” i livet? Att läsa om Davids tiltro till Gud kan hjälpa oss att övervinna vår ”Goliat”. Gud är större än alla dina fiender. Hur stora och skrämmande de än verkar likt den Goliat David mötte. 

En Goliat som hånar … Vad kan håna oss och göra narr över oss? Det maktvapnet kan vara minst lika svårt att möta, om inte värre, än till synas andra mäktigare vapen. 

Smord men ändå vaktade han får … Fåraherde var det lägst stående arbetet förutom slaveriet då. David var smord till Kung ändå vaktade han får. Han var tilltänkt, förberedd men ännu var det inte tid för honom. Vi kan få vänta på att få ut i tjänst i det uppdrag Gud kallat oss till. Under tiden får vi förbereda oss. 

Bröders hån … David fick möta sina bröders hån och förakt. Den närståendes hån kan tära djupt om man inte står stadigt i sitt liv. Betänk att hån kan stå för något annat. Avundsjuka tillexempel. Davids svar visar på Davids trygghet: Vad har jag gjort? Det vara ju bara en fråga.”

Ingen bör tappa modet … David, den yngste bland bröderna, kanske den man minst räknade med av alla där på stridsfältet, uppmuntrar på det viset. Kanske det talar mer om hans tillit till Gud än m sin egen styrka. 

Hånet hindrade inte … Vad man slås av i denna text är att David hindras inte av hånet och motgången. Det han såg motiverade att göra något. Kan vara en god uppmuntran till oss. Se inte till hån och förakt. Se bortom det. Då kommer du gå segrande. Handbok för livet skriver: ””Var inte oroliga”, sa David till Saul, ”Jag skall ta hand om den här flisen”.”

Han har hånat Gud … Det var det som drev David. Ingen kan håna Gud och gå ostraffad tänkte David. Han var viss om att den Gud som hjälpt honom mor björnar och lejon skall bistå honom även mot Goliat. 

Du kan inte gå i någon annans rustning … Du kan bara ta på dig den rustning, använde den gåva, gå i det uppdrag som just du har fått av Gud. Du kan inte gå i någons annans kläder så att säga. Bara dom du har fått. Men gå frimodigt i dom. Dom är rätt för dig. Dom fungerar för dig. 

I vilket namn kommer du? … David visste i vilket namn han kom. Det är skillnad att komma i Guds namn än förlita sig på svärd och spjut. Han visste vems striden var. Inte Sin egen. Inte Israels arme. Striden var Guds. 

Vem förlitar di dig på? … Filisteerna förlitade sig på Goliat. När han dog blev dom förskräckta. Så förlorade dom striden. Vem förlitar du dig på i din livskamp?

Har du några tankar om detta avsnitt?

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 16

Har jag utsett … Kunde vara så att Samuel fastnade i sin sorg över Saul? Möjligen. Men nu kallade Gud igen. Samuel skulle smörja en ny Kung. En ny person var utsedd. Tänker ”en gång till” – att ge sig in i uppdraget en gång till. Bara för att det inte blev som det var tänkt innebär det inte att Samuel inte behövdes. En gång till. Tycker mig se i bibeln att det finns upprättelse för ”en gång till”. 

Guds taktik … Gud förstod Samuels rädsla. Gud är taktiskt och smart och arrangerar en bra väg att gå. Vilken frid över det. 

Så skall jag låta dig veta … Ibland måste vi gå en bit för att veta näste sträcka. Kan ara skrämmande. Kan krävas mod för det. Att då påminnas om att så har andra, som gått före oss, fått gjort. Och se, det har fungerat. Så våga gå fast du inte vet hela sträckan. 

Den jag visar … Samuel skulle få instruktioner efter vägen så att han skulle vara säker på att göra rätt. Gud skulle leda honom fram till rätt person. Sådan är Gud. 

På vad ser vi? … Människan ser till det som är för ögonen men Herren ser till hjärtat. En stor sanning att leva efter som kan ge oss rätt syn. Kanske kan det måhända vara så att här har vi missat för ofta i historien?

När det är rätt vet du det … När Samuel ser David vet han. Gud manar honom i sitt inre att ”han är det”. I grunden tror jag Gud talar så många gånger. När man känner och upplever det i sitt inre så vet man. Är det bara en tanke i huvudet kan man låte sig fundera en vända till. 

Herrens ande kom med smörjelsen … Intressant att se att när Samuel smörjer David står det att ” och Herrens Ande kom över David från dagen och framöver”. Smörjelsen var en start. Något hände. 

Herren är med honom … Ryktet om David hade spridit sig. Intressant är att Saul och David sammanförs på detta vis. 

Musikens inverkan … Inte ovanligt att jag låter musik finnas i bakgrunden hemma. Stilla musik som spelar fridfull musik. Det gör så gott. Som lovsång utan ord. Musik gör något gott med oss. Det har man förstått även idag. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 15

Det var mig Herren sände … Samuel visste på vems uppdrag han hade smort Saul till Kung. Kanske behövde han markera det inför Saul. Påminna honom på vems mandat han var smord till Kung. Det kan vara bra att påminnas om på vilket mandat vi har fått gåvan och tjänar i. Vem är uppdragsgivaren? Vem svarar vi inför? Det bevarar oss ödmjuka. 

Till 100% … Saul fick ett tydligt mandat i denna strid. Inget skulle skonas. Ändå behöll han det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen. Det skulle stå honom dyrt. En stark påminnelse om att följa uppdragsgivarens uppdrag och mandat.  ”Jag har nu utfört Herrens befallning” var Sauls hälsning till Samuel. I tro på att han inte visste. Men ack vad han bedrog sig.

Nu ska jag tala om vad Herren sa till mig … Samuel tystar Saul och berättar att det han hört från Herren om Saul. Det går inte att dölja felstegen vi gör. För sig själ möjligen. För andra, ja visst men inte för GUd. 

Offer eller lydnad? …Offer är bra i Guds ögon. Men om man inte lyssnar till Guds röst blir offret intet för honom. Skenhelighet kan man kanske kalla det. Lydnad och hörsamhet är bättre än offer. 

Som är bättre än du … Starka ord till Saul. Gud harde rykt riket ifrån honom. Han ville ge det till en person som var bättre än Saul. Tidigare kallad och utvald. Nu förkastad. Saul kan bli ett varnande exempel. 

Ångrar sig inte … Samuel menar att Gud inte ångrar sig. Tidigare kan vi läsa att Gud säger till Samuel att han hade ångrat sig. Det skall mer tolkas att det var en sorg so kom över Gud. En sorg och besvikelse över att Saul inte höll sig till Gud. Att han hade vänt Gud ryggen. 

Samuel sörjde … Tänk att Samuel som var en del i att Saul blev Kung nu såg hur det utvecklade sig. Det är verkligen en sorg för Samuel. Saul har ingen annan än sig själv att skylla. Han var längre en kung som saknade Guds smörjelse över sitt liv. Den hade tagits ifrån honom. Smörjelsen över våra liv förblir där så länge vi följer det uppdrag som Gud gett oss. Viker vi av från det viker också smörjelsen i samma stund av från oss.

Har du några tankar om detta avsnitt?

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 14

Efoden … Vad var det för särskilt med den? Varför nämns den? Det var en kort rock son prästen använde. Den dräkt var som var ämbetsdräkten. Den visade alltså på prästens uppdrag och ställning. Visade alltså vem man mötte och ingav respekt. Jag tänker att vissa människor bär den ”dräkt” fast inte synligt. Men inger denna respekt i alla fall.

Jonathans tro och tillit … Troligen hade inte pappa Saul tillåtit honom dra iväg. Medan andra var rädda för filisteerna litade Jonathan på Guds makt och möjlighet. 

Ingenting hindrar Gud … att ge seger genom få lika väl som genom många. Det var Jonathans tro och tillit. Det är Guds möjligheter när våra är knappa.  

Tecken … Vad man kan se i bibeln är det rätt vanligt att man utbeder sig tecken. Eller kanske mer att Gud inger att utfästa tecken. Jag tror att vi skall vara återhållsamma med att utbedja oss tecken. Jag har stor respekt för dom. Ingenting man liksom bara leker med. Men när man känner sig manad så gör det frimodigt. Det är helt klart ett sätt för Gud att visa på sn väg. 

Segrade … Saul segrade med sin här vart han än vände sig. Något som blir möjligt när man går med Helen i hans takt och ledning. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 13

Att ta saken i egna händer … Saul skulle invänta Samuel för att offra. Samuel dröjer. Då gör Saul det själv i tro på att det skulle vara rätt. Samuel tillrättavisade honom när han kom. Han handlade dåraktigt. Och det får konsekvenser.

Redan efter bara ett år … Saul hade tappat respekten för vad han hade lovat Gud. Därför får han nu veta att hans kungadöme inte skulle bestå. Det blir konsekvenser när man överger det man lovat. 

Påminner om … att det är viktigt att hålla det man lovat. Att ta saken i egna händer är inte en framkomlig väg. 

Det fanns ingen smed i Israel … Filisteerna hade skaffat sig monopol på järnhantering och smide. Det gjorde att Israeliterna var tvungen att gå till dom för att få allt sådant arbete utfört. Så när det skulle till att strida hade man inga vapen. 

Gud ville ge segern … utan att Israeliterna kunde förlita sig på sin egen förmåga.  Det blir en påminnelse för oss att vi skall förlita oss på Gud. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 12

Vem är kung i ditt liv? … Den frågan kan vara relevant i ljuset av det vi nu läser. Dom hade Gud till kung men ändå valde dom att vilja ha en människa som kung i sittliv. 

Glömde Herren … ser man genom Israels historia har man många gånger glömt bort Gud och gått sin egen väg. Men Gud har har tagit emot dom när dom ödmjukat sig och vänt om. Det är stort att se hur full av nåd Gud är.

Det stora Gud vill göra … Tycker om det uttrycket. Att vilja se det stora som Gud vill göra i sitt liv är att öppna vägen för honom att utföra det. I detta fall var det negativt men han vill göra något positivt i ditt liv. 

Av hela sitt hjärta … Det är den inställningen vi behöver ha. Att följa och tjäna Gud av hela vårt hjärta. 

Vika av …. Vi kan välja en väg men sen vika av från den. De viktiga livsvalen att följa Gud kan lockas oss att vika av från den. Att då välja att hålla fast vid sitt val är välsignat. 

Har du några tankar om detta avsnitt?