You are the same God

Jag var på gudstjänst i Elimkyrkan igår. En fin gudstjänst som har en god eftervärme.

Vi sjöng en sång med några ord som jag bar med mig lite extra hem.

You are the same God

I en gammal sång ur segertoner sjöng vi ”han är likadan idag….” Den talar om hur Jesus var när han gick på jorden. Vad han kunde göra.

Jag vill bara påminna dig om att Jesus är den samme idag med. Det han kunde då kan han nu med. Den kraft han hade då har han nu med. Undren han gjorde då kan han göra nu. Han är den samme. Han är likadan idag. Han har inte ändrat sig.


Du får, den något gammalmodiga, texten här. Kanske kan den väcka tro och tillit i det du just nu möter.

Jag har hört om Herren Jesus, hur han gick på stormigt hav, Hur som vind och vågor tystnat på hans bud. Väl han gjorde, hjälpte alla, Tröstade på sorgens dag. Jag är glad, att jag får sjunga: – Han är likadan idag.

Kör: Han är likadan idag! Han är likadan idag, Söker än förlorade! Frälsar arma syndare, Ja, han är likadan idag!

När den blinde Bartimeus Hörde, han drog vägen fram, Ropte han: – O Davids son, förbarma dig! Slutet öga milt det öppnat, Och Timei son blev glad. Jag är glad att jag får sjunga: – Han är likadan idag!

Halta, blinda, sjuka, trötta, Krymplingar, förlorade. Bjudas alla fram till Jesu hulda bröst. Rör som kvinnan vid hans klädnad Och hans helga kraft mottag! Ty han är ännu densamme: – Han är likadan idag.

Jag har hört om Herren Jesus, Hur han i Getsemane Och på korset även bad för bödlarne; Hur han led av törnekronan Och de grymma gisselslag. Jag är glad, att jag kan sjunga: – Han är likadan idag.